Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Phòng ban nghiệp vụ

Văn phòng Công ty

Số 1, đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 479
(0274) 3561 789
 [email protected]

Phòng Kế hoạch vật tư

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 587
(0274) 3520 606
 [email protected]

Phòng Tài chính Kế toán

 Số 1, Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 300
 [email protected]

Phòng Quản lý chất lượng
 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 [email protected]

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 468/(0274) 3519 061
 [email protected]
 [email protected]

Phòng Thanh tra Bảo vệ

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 420
 [email protected]

Phòng Quản lý chất lượng

 Đường Thống Nhất, khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 467
 [email protected]

Phòng Thị trường kinh doanh

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 782
(0274) 3561 488
[email protected]

Phòng Kỹ thuật

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 443
 [email protected]
 [email protected]

Phòng Đầu tư

 Đường Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 462
 [email protected]
Scroll to Top